edebiyad Ve Sanat Akademisi
 

Üye Girişi

Duyurular
» Değerli Kullanıcılar Edebiyat ve Sanat kategorilerimiz üyelere kapalı olduğundan araştırmacılar da incelemelerini paylaşamamaktadır. Bu yüzden dileyen akademisyenlere yazı paylaşabilmeleri için yetki verilecektir. Yetki isteyen araştırmacılarımızın yetki için başvurmalarını rica ediyorum. Şahamettin Kuzucular

» Değerli arkadaşlarımızın kurban bayramını kutlar herkse sağlık dolu nice bayramlar dileriz.

» Değerli Arkadaşlar, Çeşitli nedenlerden dolayı yazı ekleyemediğiniz sitemiz hazır hale gelmiştir. Artık yazı ve şiirlerinizi paylaşabilirsiniz.

» Lüften Sitemize Uyduruk isimler ve Nıckler ile üye olmayınız. Bu tip üyelikler silineceğinden lütfen bizi uğraştırmayınız.

» Sitemize Üye olarak Belge Yollayabilir, Kaynak ve yazar adını kullanmak kaydıyla Yöneticilerimize başvurarak kopya alabilirisiniz

»  ESA'ya üye olmayan ve ESA ya katkıda bulunmayanların YAZI indirme talepleri karşılanmayacaktır. Emege Saygı Lütfen

» ARAMIZA YENİ KATILAN ÜYELERİMİZ:Edebî yâd ederek, edebiyat ve sanat için sağladığımız kaynaklarımız ve paylaşımlarımızla,ülkemiz kültür ve sanatı adına yola çıkan bu kervana katılmanız bizleri mutlu etmiştir. hedeflediğimiz her menzilde birlikte olabilmeyi temenni ederiz sevgilerimizle...

» ESA'nın Özgün ve Akademik Yazılarını çalan Kaynak ve Yazar adı vermeyen siteler ve şahıslara telif haklarıınca dava açılacaktır. Çaldığınız yazılarımızı silin.

Bağdatlı Ruhi Hayatı Edebi Kişiliği Şiirleri 17.yy
Anasayfa - Edebiyat - Divan Şiiri ve Şairler
Genel Değerlendirme :
Yazan :ESA
18 Haziran 2011 Cumartesi

Bağdatlı Ruhî,

 (?-1605) Osmanlı   Divan Edebiyatı şairi. Terkib-i Bend'i ile ünlüdür.16. asrın büyük şairlerinden biri olan Bağdatlı Ruhi’nin asıl adı Osman’dır. Bu şairin, Kanûnî ordularıyla Bağdat’ın fethi sırasında Beylerbeyi Ayas Paşa ile beraber Bağdat’a giderek oraya yerleşen Rumelili bir askerin oğlu olduğu bilinmektedir. Bağdat’ta doğup büyüdüğü için Ruhî-i Bağdâdî (Bağdatlı Ruhî) diye tanınmıştır. Divanındaki şiirlerinden kendisinin de bir sipahi olduğu anlaşılmaktadır. Eğitimini Bağdat ve civarında tamamladığı tahmin edilmekle beraber nerelerde ve kimlerden dersler aldığı hakkında bir bilgimiz yoktur. Bağdat’ın fethinden sonra babasının Bağdat’a yerleştiği onun da Bağdat’ta doğup büyüdüğü tahmin edilmektedir. Babasının Bağdat Fethinde sonra Bağdat’a, Beyler beyi tayin edilen Ayas Paşa’nın adamı olduğu Ahdi’nin Gülşen’i Şuarasında kayıtlıdır. [1] Keşfüz-zunun da ise Babasının ismi Mehmet olarak belirtilir ve Anadolu!’dan geldiği yazılmıştır.[2] Elli yaşlarında Bağdat’ta bulunduğu, 1585 yılında Bağdat’a defterdar olarak tayin edilen Gelibolulu Âlî’ye yazdığı kasidesinden anlaşılmaktadır.[3]
Kaynaklar onun seyahate düşkün olduğunu, farklı yerleri görmekten büyük zevk aldığını gittiği yerlerde devrin ileri gelenleri ile dostluklar kurduğunu belirtirler. Ancak kimlerle dostluk kurduğu yolunda bilgiler sınırlıdır. Hayatı hakkında sınırlı şeyler bildiğimiz Ruhi’nin bir çok yeri gezip dolaştıktan sonra onun Bağdat yakınlarındaki Necef ve Kerbela, sonra Şam, Erzurum, Hicaz hatta İstanbul ve Konya’da bulunduğunu, yolculuğunun Şam’da noktalandığını ve ömrünün sonuna kadar orada kaldığını belirtir. Ruhî, ömrünün son yıllarını geçirdiği Şam’da oraya kadı olarak tayin edilen ünlü rubai şairi Azmizade Hâletî (ö. 1631) ile iki yıl (1602-1604) birlikte çalışmış ve Şam’da ölmüştür (1014/1605-1606). [4]


Şairin,  tezkireci Ahdi, FUZULİ’nin oğlu Fazlı ile ve yine başta Bağdat şairleri olmak üzere devrinin birçok devlet büyüğü, âlim ve şairi ile arkadaşlıkları ve dostlukları olmuştur. Ehli Sünnet bir  şair olan Osman, şiir yazmaya başladıktan sonra  Ruhi’ mahlasını kullanmaya başlamıştır. Ruhi’nin etkisi altında kaldığı şairler arasında FUZULİ’nin önemli bir yeri vardır. Ruhi’nin şiirlerinde Ehli Beyt sevgisi önemli bir yer tutar. Hurufiliği öven şiirlerinin de bulunmuş olması şairin Hurufi inancına sahip olabileceğini de göstermektedir.

Bazı şiirleri Askerliği, zaferleri öven, kahramanlık şiirleri niteliği de taşır. Şiirlerinde kullandığı dilin sadeliği, halk kelime ve tabirleri, savaşlardan söz etmesi onun ordu mensubu olduğu hakkında tahminler oluşturmuştur. Zevk ve alışkanlıkları ordu mensubu saz şairlerinin üslubunu andırır.
 Irak ve Şam bölgelerindeki idari sistemi ve sosyal hayatı; din ve ahlak anlayışını eleştiren satirik mısralar (eleştirici bir anlatım)  birçok şiirinde vardır. Gazelleri ile övünmüş en çok Terkibi bendi ile tanınmıştır. En tanınmış eseri, 17 bent halinde kaleme aldığı,  Terkib-i Bend manzumesidir. Ruhi’nin Terkib-i Bendi daha 17 Yüzyıl ilk yıllarından başlayarak büyük takdir ve alaka toplamış ve Türk Divan Şairleri  arasında özel bir terkib-i bend tarzı oluşmuştur. Başta Şayh Galip, olmak üzere Ziya Paşave Muallim Nac gibi gerek Divan gerek Tanzimat Edebiyatıının önemlşairleri  tarafından bu Terkib-i Bende nazireler yazılmıştır. Ruhi’nin amel-i Bendi, Divanından ayrı olarak birkaç defa basılmıştır.

Zaman zaman,Divan şiiri ve  Şairleri geleneği içinde lirik şiirleri bulunsa da Bağdatlı Ruhi denince akla "tefekkür" şiiri gelir... 17 bend halinde yazdığı "TERKİB-İ BEND" i çok ünlüdür.

Yaşamı hakkında pek bilgimiz yoktur. Şiirlerinden babasının Bağdat'ı fetheden sipahilerden olduğu, kendisinin de bir sipahi olduğunu öğreniriz.  Bir rivayete göre Bağdatlı Ruhi'nin FUZULİ (16 yy) ile tanıştığı sanılmaktadır...

 EDEBİ YÖNÜ


Mevlana ve Mevlevi tarikatına bağlı olduğunu söyleyenlerin de olmasına rağmen Ruhi’nin ehli beyt inancına sahip  hatta Hurufilik inancından izler sunan bir şair olduğunu belirtmiştik. Mevlana'ya bağlı ve Mevlevi olduğunu iddia edenlerin yanı sıra bazı araştırmacılara göre de Bağdatlı Ruhi, Hurufi inancına sahip bir şair olarak kabul edilmektedir. 
Ruhî, en çok gazel yazan divan şairlerindendir. Divanında 1115 gazel yer alır. Gazellerinde lirik bir söyleyiş tarzı ve rintçe bir eda, içkiden, sevgiliden, ayrılık ve vuslattan bahseder.

Divan Edebiyatında halk için ahlak ve hiciv şiiri yazan ender şairlerdendir.  Sosyal hayata duyarlı, söz ve mana oyunlarına fazla yer vermeyen bir şairdir. Dili, sade ve akıcıdır. Divanında konuşma dili ile söylenmiş mısralar çoktur. Hakikatleri açıkça söylemekten çekinmeyen açık sözlü biridir. Softaların ve ikiyüzlülerin iç yüzlerini göstermekten kaçınmamıştır.  Kibirden, zenginlerin bencil ve insafsız oluşlarından, kötü şikâyetçidir. Hatta gördüklerini Türk töresi, beşeri hükümler ve gerçek İslamiyet açılarından cesur, samimi bir dille tenkit etmiştir.

Bağdatlı Ruhî’nin, şiirlerinde çeşitli sosyl gruplara yönelik eleştiriler de ağır basar.  Şairin, toplumun yönetici ve zengin grubuna, -has, ayan, paşa, bey ve hâce unvanları ile anılan zengin ve idareci zümrelere eleştirileri olduğu gibi, eğitimsiz tabakalara; zahit, sofu az çok okumuş yahut, cami ve tekkelerde kulaktan dolma dinî bilgiler edinmiş bağnaz kesimlere; aydın, aşık ve rint tabiatlı olan şairlere de eleştirileri vardır. [5]

 Çok seyahat ettiğini ve sırf görmek, bilmek, sevmek için gezdiğini şu beytiyle ifade etmektedir:

Devreylemedik yer komadık bir nice yıldır
Uyduk dil–i divaneye dil uydu hevaya

Bağdatlı Ruhi'nin en çok etkilendiği şair hiç kuşkusuz Fuzuli'dir, Fuzuli'nin oğlu Fazlı ile de arkadaşlık kurmuştur.Divan Şiirinde  revaçta olanAşk ve Beşeri Sevgili , kahramanlık gibi konular üzerine yazmaktansa yaşadığı bölgelerin idari sistemlerinin meseleleri, toplumun sorunlu ve eksik noktaları, yanlış din anlayışı gibi konularda, eleştirel bir stilde yazmıştır. Hiç kuşkusuz Bağdatlı Ruhi'nin en ünlü ve önemli eseri Terkib-i Bend isimli manzumesidir. 17 bendlik bu ünlü manzumeye Şayh Galip  Ziya Paşa gibi TÜRK EDEBİYATInın önemli isimleri nazireler yazmıştır.

Rûhî'nin eserlerini inceleyerek bazı ipuçlarını değerlendiren ve şâir hakkında klişe halinde tekrarlanan yargıları eleştiren Abdülbaki Gölpınarlı'nın ortaya koyduğu bilgilere göre, Ruhî gezgin bir derviş değil, bir askerdir, sipahidir. Şâirin gezip dolaşması da, ünlü terkib-i bendinde söylediği gibi:
 Devreylemedik yer komadık bir nice yıldır
Uyduk dil-i dîvâneye dil uydu hevâya
 
şeklinde değil, görevi gereği olmuştur. O, Bağdad Valisi Süleyman Paşa'nın, Osman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın emrinde savaşlara girmiş,

Düşmana baş eğdirir şemşîr-i hun-efşânımız
Himmet eylerse eğer serdâr-ı alî-şânımız

Olmazız ceng etmeden halı sipâhî kısmıyuz
Yoğrulubdur kan ile rûz-ı ezelden nâmımız

beyitlelerinde anlattığı şekilde hem savaşmış, hem dolaşmış. hem de şiirlerini yazmıştır. 


Ruhî,  Divan Edebiyatımızın topluma ve toplum olaylarına dönük güçlü şâ­irlerinden biridir. Onun tenkitçi ruhunu destekleyen herhalde asker oluşu, savaşçılığı olmuştu. Hurûfî olmasına rağmen mutasavvuf, bir şâir de değildir. Halkın diline, ko­nuşma diline yakın bir dil kullanmış, imkân nisbetinde halkın dertlerine de eğilmiştir. Nazım tekniğinde yer yer aksamalar görülür. Söz ve anlam oyunlarına düşkünlüğü yoktur. Samimî bir edaya ulaşmaya çalışır.

Ruhî, onyedi bentlik Terkib-i Bendiyle ün kazanmış­tır. Ruhî’nin terkib-bendine Cevrî, Samî, Fehim, Vehbî, Kabulî, Leyla Hanım ve Şeyh Galip başta olmak üzere pek çok şair nazire söylemiştir. En meşhuru ise Ziya Paşa tarafından 1870’te yazılan naziredir.

Ziya Paşa'nın Rûhî'ye nazîre olarak yazdığı terkib-i bend, oldukça yaklaşmış ise de Rûhî'ninkine erişememiş­tir. Terkib-i bendinde ve Kasidesinde olduğu gibi gazellerinde de eski toplum hayatının değer yargılarını ve bazı özellikle­rini bulmak mümkündür. 

Ruhî, eserlerinin tümü bir bütün olarak gerektiği gi­bi üzerinde durulup değerlendirilmemiş önemli ve orijinal bir şâirdir. Ruhî, akıcı bir üslup ile yazmaya özen göstermiş, Mevlana, Fuzûlî, Bâkî gibi şairlerden etkilenmiş, beğendiği şairlere ve  şiirlere nazireler yazmıştır

Ruhi Divanını Çoşkun Ak bastırmıştır. Çoşkun Ak, Bağdatlı  Ruhi , Hayatı, Edebi Kişiliği Divanından Seçmeler, ( 1982)


GAZEL: Andım AğladımSanmanız kim mihnet-i hicranı andım ağladım

Zevk-i vaslıyla geçen devranı andım ağladım

Gösterip cevrinden ağyara şikayet suretin

Subh olunca dün gece cananı andım ağladım

Vaiz eşkim havf-ı duzahdan sanır bilmez ki ben

Dilde olan ateş-i suzanı andım ağladım

Kimi tiğinden kimi hançerinden ağladı

Ben biraz ol gamze-i fettanı andım ağladım

Dam-ı gamdan olduğumdan giryemi sanman ki yar

Gayrılarla ettiği seyranı andım ağladım

Arz-ı mihrinden rakibin hande el verdi bana

Dildeki suz-ı gam-ı pinhanı andım ağladım

Himmet-i hubanı gördüm zikr eder erbab-ı aşk

Sevdiğimden gördüğüm ihsanı andım ağladım

Ruhiya gülşende gördüm gülden ağlar andelip

Ben heman ol gonce-i handanı andım ağladımTerkib-i Bend 1-Sanman bizi kim şîre-i engûr ile mestiz 
Biz ehli harâbâtdanız mest-i Elest'iz 
Ter-dâmen olanlar bizi âlûde sanır lîk 
Bizi mâil-i bûs-ı leb-i câm ü kef-i destiz 
Sadrın gözedüp neyliyelim bezm-i cihânın 
Pây-ı hum-ı meydir yerimiz bâde-perestiz 
Mâil değiliz kimsenin âzârına ammâ 
Hâtır-şirken-i zâhid-i peymane-şikestiz 
Erbâb-ı garaz bizden irâğ olduğu yeğdir 
Düşmez yere zîrâ okumuz sâhib-i şastız 
Bu âlem-i fânîde ne mîr ü ne gedâyız 
Âlâlara âlâlanırız pest ile pestiz 
Hem-kâse-i erbâb-ı diliz arbedemiz yok 
Meyhânedeyiz gerçi velî aşk ile mestiz 
Biz mest-i mey-i meygede-i âlem-i cânız 
Ser-halka-i cem'iyyet-i peymâne-keşânız 


 İkinci Bend


Sâki getir ol badeyi kim dâfi-i gamdır 
Saykal vur o mir'âta ki pür-jeng-i elemdir 
Dil-besteleriz bizden irâğ eyleme bir dem 
Ol bâdeyi kim nûr-ı dil ü dîde-i Cem'dir 
Ey hâce fenâ ehline zinhâr ululanma 
Dervîşi bu mülkün şeh-i bî-hayl ü haşemdir 
Hâk ol ki Hudâ mertebeni eyleye âlî 
Tâc-ı ser-i âlemdir o kim hâk-i kademdir 
Gel doğrulalım meygedeye rağmına anın 
Kim bâr-ı riyâdan kad-i bergeştesi hamdır 
Mey sun bize sakî biziz ol kavm ki derler 
Rindânı sabûhî-zede-i bezm-i kıdemdir 
Bu nazmı Peyâmî'den işit hâle münâsip 
Kim zübde-i yârân-ı sühandân-ı Acem'dir 
'Mâ rindî sabûhî-zede-i bezm-i Elestim 
Pîş ez-heme sâgar-keş ü bîş ez-heme mestîm'¹


 Üçüncü BendSâki getir ol badeyi kim dâfi-i gamdır 
Saykal vur o mir'âta ki pür-jeng-i elemdir 
Dil-besteleriz bizden irâğ eyleme bir dem 
Ol bâdeyi kim nûr-ı dil ü dîde-i Cem'dir 
Ey hâce fenâ ehline zinhâr ululanma 
Dervîşi bu mülkün şeh-i bî-hayl ü haşemdir 
Hâk ol ki Hudâ mertebeni eyleye âlî 
Tâc-ı ser-i âlemdir o kim hâk-i kademdir 
Gel doğrulalım meygedeye rağmına anın 
Kim bâr-ı riyâdan kad-i bergeştesi hamdır 
Mey sun bize sakî biziz ol kavm ki derler 
Rindânı sabûhî-zede-i bezm-i kıdemdir 
Bu nazmı Peyâmî'den işit hâle münâsip 
Kim zübde-i yârân-ı sühandân-ı Acem'dir 
'Mâ rindî sabûhî-zede-i bezm-i Elestim 
Pîş ez-heme sâgar-keş ü bîş ez-heme mestîm'¹
Dördüncü Bend


Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayım der 
Dün mektebe vardı bugün üstâd olayım der 
Meyhânede ister yıkılup olmağı vîrân 
Biçare harabatta abat olayın der 
Elden komasın gül gibi câm - meyi bir dem 
Her kim ki bu gamhânede dilşâd olayım der 
Bir serv kadin bende-i efkendesi olsun 
Âlemde o kim gussadan âzâd olayım der 
Ömrün geçürüp kûh-ı belâda dil-i şeydâ 
Berhemzen-i hengâme-i Ferhâd olayım der 
Vasl istemeyüp hecr ile hoş gitdiği bu kim 
Miskin gam-ı cânâneye mu'tâd olayım der 
Gezdi yürüdü bulmadı bir eğlenecek yer 
Min-ba'd yine âzim-i Bagdâd olayım der 
Bagdâd sadeftir güher-i dürr-i Necef'tir 
Yanında anın dürr ü güher seng-i hazefdir


Beşinci Bend


Ol gevher-i yektâ ki bulunmaz ana hemtâ
Gelmez sadef-i kevne bir öyle dür-i yektâ
Ol zat-ı şerife yaraşır da'vî-i himmet
Kim oldu ne dünya ana maksûd ne ukbâ
Kim derk eder anı ki ola zânına ma'lum
Remz-i kütüb-i medrese-i alem-i bâlâ
Ol zahidin ağlar yer ü gök haline yarın
Kim içmeye destinden anın câm-ı musaffa
Bir noktadadır sırrı dedi çâr kitabın
Ol çârdadır sırr-ı kütüphane-i eşya
Ol nokta benim dedi dönüp remzini seyret 
Ya'ni ki benim cümle-i esmâya müsemmâ
Çün hisse imiş kıssadan ehl-i dile maksûd
maksûd nedir anla bil ey ârif-i dânâ
Hep mağlata vü lâklâkadır bâtın u zâhir
Bir nokta imiş asl-ı sühan evvel ü âhir


Altıncı Bend
Vardım seher-i ta'at içün mescide nâgâh
Gördüm oturur halka olup bir nice gümrâh
Girmiş kemer-i vahdete almış ele tesbîh
Her birisinin vird-i zebânı çil ü pencâh
Dedim ne sayarsız ne alırsuz ne satarsız
K'asla dilinizde ne Nebî var ne hod Allâh
Dedi biri kim şehrimizi hâkim-i vakti
Hayretmek içün halka gelür mescide her gâh
İhsânı ya pencâh u ya çildir fukaraya
Sabreyle ki demdir gele ol mîr-i felek-câh
Geldiklerini mescide bildim ne içündür
Yüz göndürüp anda dedim ey kavm olun âgâh
Sizden kim ırâğ oldu ise Hakk'a yakındır
Zira ki dalâlet yoludur gitdiğiniz râh
Tahkîk bu kim hep işiniz zerk ü riyâdır
Taklîddesiz ta'atınız cümle hebadır
Yedinci Bend


Dünyâda denîlerden idersün taleb-ı kâm
Ey hâm-tamâ niceye dek bu tamâ-ı ham
Bir nâ-halefi cübbe vü destâr ile görsen 
Eylersün anun cübbe vü destârına ikrâm
Nakşın çıkarup eylemedin zâtını malûm
Başlarsun ana eylemeğe hâlüni i’lâm
Cerrâr deyü virmez olur Tanrı selâmın
Şermende ider eylese sana bir habbece in’âm
Vay er olasun hırkada nâmun ola dervîş
Mülhid deyü yandurmağa eyler seni ikdâm
Yazık sana kim eyleyesün hırs u tamâ’dan
Bir habbe içün kendüni âlemlere bed-nâm
Yok sende kanâat gözün aç olduğu oldur
Rızkun irişür yohsa eğer subh eğer şâm
Et lokması lâzım mı toyurmaz mı seni nân
Zehr olsun o lokma k’ola pesmânde-i dûnân


Sekizinci Bend


Ebnâ-zamânın talebi nâm u nişândır
Her biri tasavvurda fülân ibn-i fülandır
Güftara gelüp söyleseler cehl-i mürekkep
Zu'munca velî her biri bir kutb- zamândır
Erbab-ı hıred zerre kadar mu'tekid olmaz
Ol mürşide kim mu'tekad-ı bî-hiredândır
Taklid ile seccade-nişin olmuş oturmuş
Tahkikde ammâ hâr-ı bigsîste-inândır
Dermiş bana keşf oldu rümûzat-ı hakikat
Vallahi yalandır sözü billahi yalandır
Kendinden ırâğ ol düşüp ardına yorulma
Ol bî-haberin gitdiği yol zann u gümândır
Ey tâlib-i tahkîk eğer var ise derkin
Gûş et bu sözü kim haber-i ba-hâberândır
Zinhâr unutup bildiğini düşme inada
Bir pire yapış kim eresin sırr-ı maada


 

İLGİLİ SAYFALAR

Edebiyat Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, ve Araştırmalarınız bize başvurarak bu sitede Paylaşabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com 
       Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.
Bu Edebiyat Türüne Yapılan Yorumlar
abbas tekin   (0 kişi beğendi.)
09 Aralık 2013 / 22:59
Puan :

Hocam bu terkib-i bent 17 bentten müteşekkildir. diğer bentlere ulaşabilmemiz mümkün müdür?

Yazıya Edebiyat Türüne Yorum Yaz
Yorum yazmak için üye girişi yapınız...