edebiyad Ve Sanat Akademisi
 

Üye Girişi

Duyurular
» İlave Sitemiz http://www.edebiyadvekitap.com/ hizmetinizdedir. Oraya da üye olarak yazı şiir, kitap eleştiri, özet ve incelemelerinizi paylaşabilirsiniz.

» Değerli arkadaşlarımızın kurban bayramını kutlar herkse sağlık dolu nice bayramlar dileriz.

» Değerli Arkadaşlar, Çeşitli nedenlerden dolayı yazı ekleyemediğiniz sitemiz hazır hale gelmiştir. Artık yazı ve şiirlerinizi paylaşabilirsiniz.

» Lüften Sitemize Uyduruk isimler ve Nıckler ile üye olmayınız. Bu tip üyelikler silineceğinden lütfen bizi uğraştırmayınız.

» Sitemize Üye olarak Belge Yollayabilir, Kaynak ve yazar adını kullanmak kaydıyla Yöneticilerimize başvurarak kopya alabilirisiniz

»  ESA'ya üye olmayan ve ESA ya katkıda bulunmayanların YAZI indirme talepleri karşılanmayacaktır. Emege Saygı Lütfen

» ARAMIZA YENİ KATILAN ÜYELERİMİZ:Edebî yâd ederek, edebiyat ve sanat için sağladığımız kaynaklarımız ve paylaşımlarımızla,ülkemiz kültür ve sanatı adına yola çıkan bu kervana katılmanız bizleri mutlu etmiştir. hedeflediğimiz her menzilde birlikte olabilmeyi temenni ederiz sevgilerimizle...

» ESA'nın Özgün ve Akademik Yazılarını çalan Kaynak ve Yazar adı vermeyen siteler ve şahıslara telif haklarıınca dava açılacaktır. Çaldığınız yazılarımızı silin.

Azmizade Haleti Hayatı Edebi Yönü Şiirleri ( 17. yy )
Anasayfa - Edebiyat - Divan Şiiri ve Şairler
Genel Değerlendirme :
Yazan : Şahamettin Kuzucular
18 Haziran 2011 Cumartesi
 

Ol dem ki tecelliyâtı aşk itdi zuhur
Kıldı dil-i bi kararı fevvare-i nur
Şol âteşi aşka düşmüşem der ben kim
Bir lem'âsına tahammül itmez bin Tur.


Azmizade Haleti, ( 1570-1631 )  Anadolu Hayyam’ı diye anılan, Şair , Müderris ve kadı

Sultan II. Murat'ın hocası Osmanlı âlim ve şairi. Pîr Mehmed Azmi Efendi’nin oğlu olduğundan Azmizâde diye tanınmıştır. 1570 yılında doğdu.

Asıl adı Mustafa olan Haleti, iyi bir medrese tahsil görerek yetişti.  Devrin en ünlü müderrislerinden Hoca Sa’deddîn Efendiden icâzet (diploma) alarak mülazım oldu.[1] Yirmi bir yaşında iken kırk akçe maaşla Hâce Hâtun Medresesi müderrisliğine (hocalığına) tayin edildi. 1591. Bu tarihten sonra müderrisliğinde derece derece yükselerek 1597 yılında Sahn-ı Semen medresesinde müderrislik yaptıktan sonra 1602’de Şam, iki yıl sonra da Kahire kadılığına (hâkimliğine) tayin edildi. [2]  1604 yılında Kahire kadılığına verildi. Mısır Emîr-ül-Ümerâsı Hacı İbrahim Paşa, askerlerin isyanı neticesinde şehit düşünce onun yerine geçti. Fakat asayişi temin edemediği için azledildi. İki yıl açıkta kalan Hâletî, 1606’da Bursa kadılığına getirildi. Bursa’nın, Kalenderoğlu tarafından kuşatılarak yağma edilmesinden sonra şehirden ve kadılık makamından ayrılmak mecburiyetinde kaldı. [3]

1611’de Edirne kadısı olan Hâletî buradaki görevinde de dört ay kalabilmişti. Edirne’den Şam’a gönderildi. İki yıl sonra Şam kadılığından da azledildi.  Şam’dan ayrılarak istanbul’a döndü.  1613 yılında Yahyâ Efendinin yerine İstanbul kadılığına getirildi. Bu yüksek görevi de çok fazla sürdüremedi. İki ay sonra İstanbul kadılığından da azledildi. İstanbul kadılığından azledildikten sonra dört yıl boşta bekledi. Sultan II. Osman tahta geçince ona bir arz-ı hal mesnevisi sundu. Bunun üzerine Mısır Kadılığına gönderildi ve  Mısır kadısı oldu. Fakat her zamanki gibi bu görevinde de çok fazla kalamadı ve kadılığından da bir yıl sonra azledildi. Yeniden İstanbul’a dönerek devletten görev bekledi. Sultan Dördüncü Murat’ın cülûsundan (tahta geçmesinden) bir ay sonra Anadolu kazaskerliğine getirildi ise de bir yıl sonra ayrılmak mecburiyetinde kaldı. (Haluk İpekten, ( 1991)a.g.y.)  Anadolu Kazaskerliği görevinden Ruscuk arpalığı verilerek görevinden uzaklaştırıldı.

1627 yılında Rumeli Kazaskerliğine tâyin edilen Hâletî, bir yıl sonra Silistre arpalığı ile emekliye ayrıldı.[4]

Bir müddet Ruscuk Ahyolu arpalığı ile geçindi. Edirne Kadılığında dört ay kalabildi. Tekrar İstanbul’a döndü, Şam Kadılığına tayin edildiyse de orada da uzun müddet kalamadı. 1613 de  İstanbul kadılığına getirildiyse de anacak iki ay görevde kalabildi. Sultan II. Osman'ın tahta geçmesiyle  Mısırkadısı olarak görevlendirildi. Ama burada da uzun müddet kalamayarak 1619 yılında yeniden azledildi. 1623 Sultan II. Murat'ın cülusunda Anadolu kazaskeri oldu.1627 yılında Rumeli Kazaskerliğine tayin edilen Hâletî, bir yıl sonra Silistre arpalığı ile emekliye ayrıldı. 1631 yılında İstanbul’da vefât etti. ( Haluk İpekten, ( 1991)a.g.y. ) Sofular’da evinin karşısında tamir ettirdiği mektebin bahçesine defnedildi.

 

AZMİZADE MUSTAFA HALETİ'NİN EDEBİ YÖNÜ

Meslekî hayatı yüksek mevkilerde geçmekle beraber, gerek devrinin içinde bulunduğu sosyal, idari ve siyasi durum; gerek idare kabiliyetinden mahrum olması, gerekse bazı ters işlerin neticesinde bu mevkilerde uzun süre kalamamıştır. Çok sık azledilmesi çok sık mecburi seyehat etmesine ve sık sık zor durumlarda kalmasına neden olmuştur. Azledilmelerle dolu olan bu hayatı onun şiirlerine ve temalarına da yansımıştır.

 “ Talebesi olan Atâî, Şakâyık Zeylinde onun hakkında; “Doğru, çalışkan, ilme ve kültüre son derece düşkün, geniş bilgili, cömert, iyi niyetli, sözü, sohbeti dinlenir bir zât idi.” Demektedir. [5] Devrinin ileri gelen âlimlerinden olan Hâletî Efendinin ölümünden sonra evindeki kütüphânede bilfiil okunup kenarlarına not konulmuş, açıklamalar yapılmış üç-dört bin eser bulunmuştur. Bu bile onun okumaya ve incelemeye ne kadar değer verdiğini gösterir.

Katip Çelebi onun kadar okuyan ve inceleyen bir Osmanlı âlimi olmadığından söz etmiştir. Bu yüzden de 21 Yaşında müderris olmayı başarmıştır.[6]

Sahn-ı Semen Müderrisliğine ve Anadolu kazaskerliğine kadar yükselmesine rağmen işlerinde başarısızlıklar yaşamış ve ve onlarca görevden uzaklaştırılması onu karamsar bir insan haline getirmiştir. Şiirlerinde sık sık yaşadığı hayattan uğradığı haksızlıklardan, kıymetinin bilinmediğinden bahseder.[7] Fakat devrinde onca göreve getirilmesi ve çok kısa süreli zamanlara bu görevlerinden azledilmesi tekrar tekrar devlet tarafından hayatının sonuna kadar defalarca şans verilmesi ona karşı ilgisiz kalınmadığının en açık seçik göstergeleridir.

Hayatı boyunca müderrislik, kadılık, Anadolu ve Rumeli Kazaskerliği gibi önemli görevlere getirilmiş, zaman zaman terslikler ve dedikodular sonucu görevlerini bırakmak zorunda kalmıştır. Bu olaylar sanatçının psikolojik durumunu etkilemiştir. Diğer Divan Şairler gibi  Şiirlerinde dünya ve felekten yakınan Haleti'nin şiirleri Divan Edebiyatının diğer şairlerinin genel özelliklerine uymaktadır. Yani haletinin şiirlerindeki konuları Haleti’ye özgü konular olarak değerlendirmek yanlış olacaktır. Haleti, diğer divan şairlerinin çizgisinden dışarı çıkmayan şiirler ve konular işleyen bir şairdir. Divan Şiirinde temel tema "aşk"tır. "Aşkın öğeleri ise "sevgili-âşık-rakib"tir. Haleti büyük ıstıraplar çekerken, feleğin rakibe daha mutlu bir hayatı layık bulmasını çekememektedir Zaten Divan Şiiriinde rakip aşığın en büyük düşmanıdır, Her insan gibi Haleti de kendi duygularına uygun bir dünya ve hayat düzeni hayal etmekte, mevcut dünya ve hayatı genel olarak haksız ve adaletsiz bulmaktadır. Bu dönen çarh öylesine kötüdür ki onun kötülüğün il görmeyen kalmamıştır VIII6. Gökteki kubbeler adeta dünyaya ölüm yağdırmakta ve bununla da övünmektedirler" [8]

Divan Şiiriinde düşünceye kuvvet kazandırmak için dini ve Mitolojiik kişi ve olaylardan,Mazmunlar ve Etkilerinden yararlanma bir yöntemdir. Aynı anlayışla Haleti de şu isimlerin bilinen özelliklerinden yararlanma yolunu seçmiştir: Hz. İsa, Hızır , Dahhak-mar, Süleyman-nür , İskender-mir'at , Hz.Yakub , Hz., Yusuf Behram, Dahhak...( Dr. Cevat YERDELEN'" a.g.y. ) Kısaca dil, edebiyat , sanat zevk, konu vb yönlerden Az. Haleti tüm klasik özelliklerine uyan bir divan şairidir.

Âlimliği yanında, diğer meşhur bir yönü de şairliğidir. Hâletî, gazel ve kasidelerinden çok, rubaileriyle tanınmış bir şairdir. Türk edebiyatında en çok ve en güzel rubaileri ile tanınan bir şair olduğu için çağdaşları ve sonrakiler onu “Anadolu’nun Hayyamı “ [9]olarak değerlendirmişlerdir. Tezkireciler ve ondan sonra gelen şairler de onu en çok rubaiyyat konusundaki başarısından dolayı takdir etmişlerdir.

 Özel ve meslekî hayatında karşılaştığı acılı hâdiseler ve hayâl kırıklıklarından akisler taşıyan Divan’ındaki rubai dışındaki şiirlerinden çoğunluğunda yüksek bir şair hüviyeti görülmez. Dîvân’ı ve Üçüncü Sultan Mehmed’e sunduğu kasidesi, edebî bakımdan önemli bir değer taşımakla beraber devrinin NEFİ , NABİ, Neşati,  gibi meşhur Divan Şairlerinin eserleriyle karşılaştırılınca, nispeten sönük kalır. Hâletî, Tasavvuf konularını, Türk ŞAİRLERİiçinde hemen hemen hiç kimsenin başaramadığı bir ustalıkla rubailer ile ifada etmiştir. Hâletî, rubaileri İle tanınır. Divan Şiiriinde rubai ustası olarak tanınan, öyle ki kendisini İranlı ünlü rubai ustası Ömer Hayyam’la kıyaslayan ve onun kadar güzel rubai yazdığını söyleyen Hâletî, kendisinden sonra gelen kuşakları bu yönüyle etkilemiştir. Rubailerinde kimi zaman mistik bir dünya görüşü çerçevesinde kalarak münacatlar yazdı. İslâm hukukuna dair eserleri, mensur yazıları ve mektupları vardır.

Şam kadılığı esnasında tanıştığı  Bağdatlı Ruhi,  bir şiirinde onun güzel şiirleriyle gönüllerde yer tuttuğunu söyler.  NEDİM, onun rubaideki ustalığını belirtmek maksadıyla “Hâletî evc-i rubâîde uçar ankaa gibi” ( Haleti Rubai burcunda Zümrüdü Anka gibi uçar ) mısrası ile onu övmüştür. [10]

Eserleri

Haletinin hacimli bir divanı vardır. Divanında, 20 kaside, 400 gazel, 540 rubai bulunmaktadır. ( Haluk İpekten, ( 1991) a.g.y.)Tüm şiirlerini topladığı bu eser, 1603’ten önce III.Mehmet adına düzenlenmiştir. Divanının pek çok yazma nüshası bulunur. Öyle ki sadece İstanbul kütüphanelerinde 20 kadar nüshası bulunmaktadır. Azmizâde Haleti’nin Divan’ı yanında çeşitli ilmî eserleri de vardır.

Bunlardan bazıları şunlardır:

1) Haleti divanı

2) Dürer ve Gürer Hâşiyesi,

3) Muğn-il-Lebîb Şerhi,

4) Enîs-ül-Ârifîn fî Tercümet-i Ahlâk-i-Muhsinî,

5) Hidâye ve Miftâh şerhlerine Ta’likât,

6) Sâkînâme, Şehnâme vezninde yazılmış yaklaşık 520 beyitten meydana gelmiş uzun bir manzumedir. On beş ayrı makaleden meydana gelmiştir. Mevcut yazmalarda beyit sayısı 496, 515 ve 520 olup birbirinden oldukça farklıdır. ( Haluk İpekten, a.g.y.) ağırlıklı bu mesnevînin Topkapı Sarayı Müzesi ve Atıf Efendi kütüphanelerinde kayıtlı nüshaları bulunmaktadır

7) Münşeât: Resmî yazılardan meydana gelen yazı ve mektupları ile kendi hayâtı ve yaşadığı devrin olayları anlatılmaktadır. Azmîzâde’nin bazı kişilere yazdığı mektupları içeren eser, hem şairin inşâ sanatındaki ustalığını göstermesi, hem de yaşadığı yüzyılın olaylarını yansıtması bakımından önemlidir. Topkapı Sarayı Müzesi, Nuruosmaniye, Süleymaniye ve yurt dışında Uppsala Üniversitesi kütüphanelerinde nüshaları mevcuttur. ( Haluk İpekten,( 1991) a.g.y. )

8) Mihr ü Mâh : Bir çeviridir. Babası Azmî Efendi’nin başladığı, fakat ölümü üzerine yarım kalan Şemseddin Muhammed’in “Mihr ü Meh” adlı bu eserini tamamlamak üzere kaleme almış, fakat 500 beyitten fazla çeviremediğinden yarım kalmıştır.
 • [1] Haluk İpekten, TDV İA, İst. 1991, C.4. shf.348
 • [2] Haluk İpekten, TDV İA, İst. 1991, C.4. shf.348
 • [3] (.wikipedia.org/wiki/Azmizade_Haleti )
 • [4] http://tr.wikipedia.org/wiki/Azmizade_Haleti, SON ERİŞİM, 12.10-2012
 • [5] .( http://tr.wikipedia.org/wiki/Azmizade_Haleti )
 • [6] .Haluk İpekten, İslam Ansklop. Azmizade Mustafa Haleti, TDV, C.IV,Shf. 348-349
 • [7] Dr. Aslan Tekin, ELİPS Yayınları, Ankara, 2005, Shf. 261
 • [8] ( Dr. Cevat YERDELEN'"AZMİZADE HALETİ'DEN BİR MERSİYE,A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 12, Erzurum 1999 )
 • [9] Dr. Aslan Tekin, ELİPS Yayınları, Ankara, 2005, Shf. 261
 • [10] (http://tr.wikipedia.org/wiki/Azmizade_Haleti )
RUBAİ

Esrârını dil zaman zaman söyler imiş
Hengâme-i gamda destan söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne
Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş

RUBAİ


Ahvâl-i cihânı her zaman söyleşelim
Amma gam-ı aşkımız nihân söyleşelim
Ey vâkıf-ı râz-ı aşk olan ârif-i cân
Ney gibi seninle bîzebân söyleşelim

RUBAİ


Mahzun oluruz ki çünkü dil şad olsak
Viran kıluruz eğer ki âbad olsak
Ol Murg-ı cefa -perver aşkız biz kim.
Dama  düşeriz kafesten âzad olsak

( ALINTI:  Şefik Can,RUBAİLER, semazen.net/article_detail.php?id=64 )

Biz neşelendiğimiz zaman mahzun oluruz. Abâd olduğumuz zamanlar da, viran olur, kalırız. Biz kederle, cefa ile beslenen öyle bir aşk kuşuyuz ki, kafesi açıp bizi hürriyete kavuşturdukları zaman, uçar, gider tuzağa düşeriz.


RUBAİ

Esrârını dil zaman zaman söyler imiş
Hengâme-i gamda destan söyler imiş
Aşk ehli olup da mihnet-i hicrâne
Ben sabr iderin diyen yalan söyler imiş


RUBAİ

Ahvâl-i cihânı her zaman söyleşelim

Ahvâl-i cihânı her zaman söyleşelim

Amma gam-ı aşkımız nihân söyleşelim
Ey vâkıf-ı râz-ı aşk olan ârif-i cân
Ney gibi seninle bîzebân söyleşelim


RUBAİ


Mahzun oluruz ki çünkü dil şad olsak
Viran kıluruz eğer ki âbad olsak
Ol Murg-ı cefa -perver aşkız biz kim.
Dama  düşeriz kafesten âzad olsak

( ALINTI:  Şefik Can,RUBAİLER ,semazen.net/article_detail.php?id=64 )

Biz neşelendiğimiz zaman mahzun oluruz. Abâd olduğumuz zamanlar da, viran olur, kalırız. Biz kederle, cefa ile beslenen öyle bir aşk kuşuyuz ki, kafesi açıp bizi hürriyete kavuşturdukları zaman, uçar, gider tuzağa düşeriz.


RUBAİ

Ol dem ki tecelliyat-ı aşk itdi zuhûr
Kıldı dil-i bî-kararı fevvâre-i nûr
Şol âteş-i aşka düşmüşümdür ben kim
Bir lem'asına tahammül itmez bin Tûr

"Aşkın tecellileri meydana çıkınca, kararsız gönül, nur saçan bir fıskiye (gibi) oldu.
Ben öyle bir aşk ateşine düşmüşüm ki, benim bir alevime, bir parlamama, bin Tur dağı olsa dayanamaz.

Azmizade Haleti


GAZEL

Endûh-ı ferâk itdi sirâyet dil ü câna
Girdi yine seylâb-ı belâ hâne-be-hâne

Bin kerre eğer zahme-i şemşîr-i gam olsa

İrmez eli aşk ehlinin ol genc-i nihâna

Âşıkları yerden yere çalmağı çü sâye

Kimdir acabâ sevk idem ol serv-i revâna

Dihkâm-ı felek hilkat-ı harman-geh-i ikbâl

Mürg-ı harem olsam da eğer virmeye dâne

Bezm-i emelin Hâletiyâ var idi hazzı

Sâkîsi eğer olmasa hem-reng-i zemâne


TERKİB-BEND (MERSİYE)

(Reisü'l-küttab Medhi Çelebi/nin vefatı haberi geldikte dinilınişdür)
i
Mefailün Mefailün Mefailün Mefailün

Meded kim hVab-ı gatletde yaturken ser-be-ser Calem

Uyardı ah-ı can-sUz-ı musibet Şiven-i matem
Aceb gaddaredUr dünya helak itmek mukarrerdür
Aceb rnekkaredür Calem bulınmaz ana bir mahrem
Zemin ü asmanı geşt idersen Çare yok mevte
Gerek Hızr ile hem-pa ol gerek Isa ile hem-dem
ıder hink-i sipihr-i tünd-ru madam kim cünbiş
Olur ab-ı hayat-ı halk-ı alem pür gubar-ı gam
Ne mihrinden sam bulduk ne encOmden recamuz var
Muhassal bag-ı gerdOnda ne gül kalsun ne hod şebnem

Re'is-i eh1-i dil girdi bugün keşti-i tabfita

cAdem deryasına saldı esüp had-ı fena muhkem
Söyündi şem ik:bali döküldi verd-i âmali
Bu gam pervaneyi nalan  ider bülbülleri ebkem
Ne revnak kaldı dünya gül-şeninden şimdiden sonra
Semum-ı bad-ı ab itmez sipihrün sebzesin hurrem
Bu bir dag-ı cemdur cana kim ta haşre dek işler
Bu bir zahın-ı beladur kalbe kim olmaz buna merhem
Ser-İ erbab-ı irfan oldugın bilmez misin anun
Niçün başına kasd İtdün felek erhab-ı cirfiinun

Şeh-i TÜy-1 zemin olsan zamane hak-sar eyler

Süleyman ile Dahhak'un karinin mür u mar eyler
Ne hasıl dehre İskender gibi hükm eylesen çünkim
Komaz ahır felek mir'at-İ tab'un pür gubar eyler
Hadeng-endaz-ı çarhun tir ile kaysİ müheyyadur
Dem-a-dem navek-i peykan cefası cana kar eyler
Hemişe hak ile yeksân ider bir serv-i ra'nayl
Sirisk çeşm-İ ehibbayı gamından cuy-bar eyler
Geda-yı bi-neva olsun şeh-i zerrin-kaba olsun
Bu rab-ı pür-hatardan herkes elbette güzar eyler
Peleng-i çarhı maglüb eyleyen şir-i neri dünya
Gubar-ı gam virüp ahır zebun u dil-figar eyler
Der-agûş eylerin dirken çıkarur na-gehan canum
Zen-i devr-i zamane kangı merdi kim kenar eyler
Gerekmez mutrıb-ı dehrün neva-yı işret-efzası
Çün aheng-i melâl-engiz-i matemde karar eyler
Bu Rubah-ı cihanı hile-karun itdügin halka
Ne şir-i deşt ider hergiz ne bebr-i kuhsar eyler

( Şiir Alıntı : Dr. Cevat YERDELEN'"AZMİZADE HALETİ'DEN BİR MERSİYE,A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 12, Erzurum 1999 )

 BİBLİYOGRAFYA


 • Haluk İpekten, İslam Ansklop. Azmizade Mustafa Haleti, TDV, C.IV,Shf. 348-349
 • Anonim, Azmizade Haleti, http://www.boyutpedia.com
 • Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, 1. Cilt, İstanbul 1967, s.339.
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Azmizade_Haleti
 • Dr. Cevat YERDELEN'"AZMİZADE HALETİ'DEN BİR MERSİYE,A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 12, Erzurum 1999 )
 • Şefik Can,RUBAİLER ,semazen.net/article_detail.php?id=64 )

İLGİLİ SAYFALAR

Edebiyat Dil bilim, Kültür, Folklor, Geleneksel ve Güzel Sanatlarla ilgili, Tez, yazı, İnceleme, ve Araştırmalarınız bize başvurarak bu sitede Paylaşabilirsiniz.

 BAŞVURU İÇİN : ESA, İLETİŞİM  veya s_kuzucular@hotmail.com


 
       Sitedeki yazıların tüm hakları ve sorumluluğu yazı sahiplerine aittir. Yazıların izin alınmadan kopyalanması ve kullanılması 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasına göre suçtur. Aksi davranışlara karşın yasal işlemlere başvurulacaktır.
Bu Edebiyat Türüne Yapılan Yorumlar
Bu edebiyat türüne henüz yorum yapılamış...
Yazıya Edebiyat Türüne Yorum Yaz
Yorum yazmak için üye girişi yapınız...